Školení BOZP Hradec Králové

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinností všech podnikatelů, zaměstnavatelů a zaměstnanců. Školení BOZP je povinné i pro podnikatele – živnostníky, kteří nemají žádné zaměstnance.

Zjednodušeně řečeno - školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinné pro každého, kdo pracuje a nějakým způsobem se účastní pracovního procesu. Školení BOZP má za úkol chránit zaměstnance i zaměstnavatele a ukládá ho zákon. Do školení BOZP spadají i školy.

Školení BOZP a zákon

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vychází ze zákoníku práce. Jmenovitě jde o Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a další pravidla a opatření upřesňující informace podle dané profese školených zaměstnanců. Zákoník práce také ukládá povinnost všech zaměstnavatelů proškolovat své zaměstnance. Při nástupu do práce jde o vstupní školení, a v průběhu zaměstnaneckého poměru jde o školení opakující se v pravidelných intervalech, jejichž délka vyplývá z dané pracovní činnosti.

Školení BOZP Hradec Králové

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je vhodné objednat u profesionální firmy. Ta připraví** školení na míru dané firmy** a její pracovní činnosti. Je jasné, že čím je pracovní činnost složitější a nebezpečnější, tím je školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci náročnější. Profesionální firma připravuje každé školení BOZP s ohledem na nové úpravy zákona, na aktuální vyhlášky a novelizace. Těch bývá v průběhu každého roku více.

Průběh školení BOZP Hradec Králové

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci probíhá podle předem připravené osnovy. Dělí se na teoretickou a praktickou část. V praktické části se nacvičují pravidla první pomoci a evakuace budovy. Celé školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zakončeno kontrolním testem. Test prověřuje znalosti účastníků školení a také to, zda školení opravdu porozuměli. Závěrečný test je pak uložen v dokumentaci BOZP. Současně je v dokumentaci uložena i podepsaná prezenční listina, osnova a jméno školitele. Pokud někdo závěrečný test nevyplní správně, má možnost jeho opakování. Nevypracuje-li závěrečný test opakovaně, pak musí být dotyčný pracovník přeřazen na jinou práci.

Kde školí BOZP Hradec Králové

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci může probíhat přímo ve firmě objednavatele, nebo ve školících prostorách profesionální poradenské firmy. Moderní metodou je školení pomocí e learningu, což je školení BOZP přes internet. I toto školení je zakončeno testem, který se ukládá. Školení přes internet se vyplatí u malých firem s malým počtem zaměstnanců. Pro střední a velké firmy se pak vyplatí objednání školení BOZP přímo do firmy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4487 (magazinhradeckralove.cz#7)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat